Zásady ochrany osobných údajov

• S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov -ďalej len „Nariadenie“).

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: L-CAR AUTOPLATZ, s.r.o.
Sídlo: Slamkova ulica 1345/35, 951 15 Mojmírovce, Slovenská republika
Právna forma: Spol. s r.o.
IČO : 43 910 645
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Nitre, vložka číslo: 21367/N

Čo znamená pojem osobné údaje a prečo ich spracúvame

Pod termínom osobné údaje GDPR rozumie akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná je tá fyzická osoba, ktorú možno identifikovať či už priamo alebo nepriamo, predovšetkým odkazom na identifikátor, ako je meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, ale aj odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou činnosti prevádzkovateľa. Bez spracúvania osobných údajov by svojim klientom, potenciálnym klientom, obchodným partnerom, ani ostatným dotknutým osobám prevádzkovateľ nemohlo poskytnúť svoje služby v požadovanom rozsahu a kvalite. Prevádzkovateľ osobné údaje spracúva len v nevyhnutnom rozsahu a len na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania, pričom daný účel vždy súvisí s poskytovaním služieb alebo plnením činností zo strany prevádzkovateľa, prípadne za účelom plnenia zákonných povinností. Samotný konkrétny účel spracúvania je vždy vymedzený už pred samotným získaním osobných údajov, pričom bez spracúvania osobných údajov by tento legitímny účel nebolo možné dosiahnuť.

Kto je prevádzkovateľom a kto sprostredkovateľom pri spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

L-CAR AUTOPLATZ, s.r.o. spracováva osobné údaje v pozícii prevádzkovateľa, kedy priamo prevádzkovateľ určuje účel a prostriedky spracovania.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych základov:
Plnenie zmluvy podľa Článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR
V danom prípade je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné buď na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou ako dotknutá osoba – v rámci činnosti prevádzkovateľa ide najmä a predovšetkým o výkon opráv a servisu Vašich vozidiel alebo na vykonanie krokov pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.
Plnenie našej zákonnej povinnosti podľa Článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR
V danom prípade je nevyhnutné Vaše osobné údaje spracúvať a archivovať z dôvodu, že prevádzkovateľom takáto povinnosť vyplýva priamo zo zákona (ide napr. o zákonom stanovenú archiváciu faktúr).
Plnenie oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR V danom prípade je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné na účely plnenia našich oprávnených záujmov. Pred samotným spracúvaním osobných údajov na základe tohto právneho základu prevádzkovateľ musí vždy zvážiť, či toto spracúvanie nebude predstavovať neprimeraný zásah do Vašich práv. O takomto spracovaní Vašich osobných údajov ste vždy informovaný priamo v priestoroch prevádzkovateľa [ide napr. o zabezpečenie bezpečnosti vnútorných priestorov prevádzkovateľa (zabezpečenie ochrany majetku vrátane Vašich vozidiel, ako aj zdravia a bezpečnosti dotknutých osôb)
Súhlas podľa Článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR
V danom prípade je na splnenie určitého účelu spracúvania potrebný Váš súhlas. Súhlas sa poskytuje jednoznačným prejavom vôle, ktorý musí byť slobodný, dostatočne konkrétny, založený na Vašom poznaní (t.j. musí byť informovaný) a jednoznačne vyjadrený Vašim súhlasom so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby prichádza do úvahy vtedy, ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov.

Kategórie osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom

Pri plnení zákonných povinností prevádzkovateľa pri poskytovaní služieb autoservisu musí prevádzkovateľ spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:
• Identifikačné údaje zákazníkov akými sú najmä titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, číslo technického preukazu
• Údaje týkajúce sa zamestnancov, t.j. titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo občianskeho preukazu, číslo zamestnanca
• Kontaktné údaje akými sú napríklad adresa trvalého pobytu, emailová adresa a telefónne číslo
• Údaje o zákazníkovi fyzickej osobe - podnikateľovi, kedy môže prísť k spracúvaniu osobných údajov ako IČO, DIČ, IČ-DPH, obchodné meno a miesto podnikania
• Údaje o osobách konajúcich v mene právnických osôb ako napríklad osobné údaje o konateľoch, členoch predstavenstva, poverených či splnomocnených osobách
• Údaje zaznamenané kamerovým systémom/GPS

Komu sprístupňujeme osobné údaje

V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje, ktoré boli poskytnuté prevádzkovateľovi postúpiť aj iným subjektom. Osobné údaje spracúvané L-CAR AUTOPLATZ, s.r.o. v pozícii prevádzkovateľa môžu byť spracúvané tretími osobami za predpokladu, že tak rozhodne prevádzkovateľ , alebo mu povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že je voľba príjemcu osobných údajov na prevádzkovateľovi, prevádzkovateľ zdôrazňuje, že iným subjektom postupuje osobné údaje len v nevyhnutných prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu a prevádzkovateľ vždy dbá na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Zároveň prevádzkovateľ informuje, že kategórie príjemcov sa môžu meniť vzhľadom na konkrétny účel spracúvania osobných údajov.